Izdavanje saglasnosti za radove

Jedna od standardnih usluga bilo kog infrastrukturnog preduzeća jeste izdavanje saglasnosti za radove građevinskim kompanijama, odnosno pružanje informacija o položaju podzemnih i nadzemnih infrastrukturnih vodova i povezanih objekata, kako bi se odredio bezbedan pojas za izvođenje građevinskih radova. Ovu aktivnosti obično je pratilo naporno kreiranje brojnih dokumenata koji opisuju stanje na traženoj lokaciji.

Upravo to je namena aplikacije “Click-before-you-dig” (Klikni pre kopanja), da se omogući automatizovano izdavanje dokumenata prema zahtevu klijenata. To je vrhunska web aplikacija sledećih ključnih odlika:

  • Jednostavan i jasan web interfejs
  • Vođena procedura korak po korak
  • Precizan izbor oblasti interesa, razmere, rasporeda i preklopa planova koji pokrivaju taj prostor
  • Prenos svih planova i relevantnih dodatnih informacija
  • Napredne funkcije koje se izvršavaju u pozadini (npr. arhiviranje i analiza zahtevanih oblasti)