Sistem za praćenje prinosa i vlage

Prinos gotovo nikada nije ujednačen na celoj površini parcele, već postoje razlike na pojedinim delovima. U preciznoj poljoprivredi je od velikog značaja informacija o ovim razlikama, kako bi se analizirali uzroci i preduzele odgovarajuće mere na površinama sa smanjenim prinosom.

Praćenje prinosa i procenta vlage u realnom vremenu nam takođe omogućava brzo donošenje odluke da li je potrebno sušenje ili se prinos može odmah skladištiti.

Trimble Yield Monitoring je sistem za praćenje prinosa i procenta vlage u zrnu. Sistem pomoću infra-crvenog senzora meri zapreminu zrna na lopaticama elevatora na kombajnu. Istovremeno, senzor vlage daje informaciju o procentu vlage u zrnu. Ovako dobijene informacije objedinjuju se sa GPS pozicijom i na ekranu GNSS/GPS navigatora prikazuje se prinos na trenutnoj lokaciji.

Po završetku žetve na parceli, navigator formira kartu prinosa, koja se pomoću USB memorije ili Connected Farm sistema prenosi u kancelariju. Karta prinosa se zatim koristi u Farm Works Mapping softveru, za analizu razlika u prinosu, kombinovanje višegodišnjih rezultata prinosa i kreiranje karte za varijabilno doziranje mineralnog đubriva.

(kliknite na sliku)

Dodatne informacije: