Softveri za poljoprivredu

Farm Works softveri služe za pripremu podataka o parcelama i radnih zadataka za GPS / GNSS navigatore, obradu izveštaja dobijenih iz navigatora, pregled obrađenih površina, analizu učinka, troškova i dobiti, izveštavanje po različitim kriterijumima.

Dostupno je više modula Farm Works softvera, različitih funkcionalnosti.

Farm Works View je besplatni softver koji omogućuje pripremu podataka o parcelama za navigatore i prikaz izveštaja i karata obrađenih površina. Pored osnovnih prikaza, dosptupna je i vremenska animacija rada na parceli, uz pomoć koje se može pregledati progres izvršavanja poljoprivredne operacije.

Farm Works View se može naknadno nadograditi na modul Farm Works Mapping, uz očuvanje kompletne prethodno formirane baze podataka o parcelama i operacijama.

Farm Works Mapping je napredni softver, koji pored osnovnih funkcija pripreme podataka i pregleda izveštaja (koje sadrži i Farm Works View), poseduje i napredne funkcije za analizu i izveštavanje, obradu karata prinosa, pripremu karata za varijabilno doziranje inputa, proračun troškova i praćenje održavanja mašina.

Ključne funkcije Farm Works Mapping softvera:

 • Priprema i čuvanje podataka o imanjima i parcelama
 • Kreiranje navigacionih linija, granica parcela, objekata na parcelama
 • Unos podataka o mehanizaciji, repromaterijalu, zaposlenima
 • Unos plana setve, radi određivanja količina repromaterijala za naručivanje, proračun budžeta, plana upotrebe mehanizacije i organizacije zaposlenih
 • Kalkulacija troškova i izveštavanje po različitim kriterijumima
 • Analiza karata prinosa dobijenih iz sistema za praćenje prinosa na kombajnu
 • Kreiranje karata doziranja inputa, na osnovu prinosa ili rezultata analize zemljišta
 • Priprema karata sa preporučenim pozicijama za uzorkovanje zemljišta, za Farm Works Mobile softver
 • Analiza karata profita, radi određivanja profitabilnosti pojedinih delova parcela
 • Direktna razmena podataka sa Connected Farm sistemom

Farm Works Accounting je softver za vođenje finansija poljoprivrednog imanja. Omogućuje praćenje troškova svakog segmenta poljoprivredne proizvodnje. Lako se integriše sa ostalim Farm Works modulima, radi direktnog unosa podataka o izvedenim poljoprivrednim operacijama i utrošku repromaterijala i radnih sati.

Ključne funkcije Farm Works Accounting softvera:

 • Praćenje troškova pojedinačnih parcela, mehanizacije, stočnog fonda i silosa
 • Unos bankarskih izvoda radi praćenja transakcija
 • Formiranje različitih finansijskih izveštaja, proračun poreza
 • Finansijske analize pojedinih segmenata poljoprivredne proizvodnje, radi prepoznavanja neprofitnih delatnosti
 • Razdvajanje životnih od proizvodnih troškova gazdinstva