Sistem za razmenu podataka i praćenje rada u realnom vremenu

Trimble Connected Farm je rešenje za razmenu podataka između poljoprivrednih mašina, terenskih ekipa i kancelarije. Sa lako dostupnim informacijama o karakteristikama zemljišta, stanju useva, količini padavina i radu mehanizacije, Connected Farm integriše sva pojedinačna rešenja precizne poljoprivrede u jednu celinu, čime pruža pravovremeno donošenje odgovarajućih odluka za maksimalno povećanje prinosa i profita poljoprivrednog imanja.

Dostupna su 3 Connected Farm modula:

  • Connected Farm Field
  • Connected Farm Fleet
  • Connected Farm Advisor

Connected Farm Field omogućuje dvostranu razmenu operativnih podataka između poljoprivrednih mašina i kancelarije. Karte parcela sa nazivima, granicama, navigacionim linijama, objektima (dalekovodi, hidranti, drveće i ostale prepreke) se formiraju pomoću Farm Works Mapping softvera ili Connected Farm Dashboard web aplikacije. Ovako formirane karte parcela se putem mobilnog interneta šalju na navigatore, dok se sa navigatora preuzimaju izveštaji o izvedenim operacijama, sa detaljnim informacijama o učinku, obrađenoj površini, radnim satima, …

Za rad na mobilnim uređajima, dostupna je aplikacija Connected Farm Field App.

Connected Farm Fleet je modul za praćenje rada mehanizacije i terenskih ekipa u realnom vremenu, kontrolu i analizu produktivnosti. Obezbeđuje informacije o trenutnim lokacijama poljoprivrednih mašina, istoriji kretanja, radnom statusu (rad u parceli, transport, mirovanje, …), radnim parametrima motora. Na osnovu ovih informacija, možete generisati izveštaje o angažovanosti i produktivnosti mehanizacije, kao i otkriti neovlašćeno korišćenje mehanizacije.

Connected Farm Dashboard web aplikacija sadrži opcije za definisanje granice u okviru kojih je dozvoljeno kretanje mehanizacije, kao dozvoljeno vreme rada. U slučaju izlaska van granica ili kretanja van dozvoljenog vremena, sistem će vam poslati obaveštenje. Kako biste u svakom momentu imali informacije o vašoj mehanizaciji, dostupa je aplikacija za mobilne uređaje Connected Farm Fleet App.

Povezivanjem sa CAN Bus sistemom, dobijate informacije o radnim parametrima motora, kao što su trenutni broj radnih sati, broj obrtaja, procentualno opterećenje, potrošnja goriva, pritisak i temperatura ulja, temperatura rashladne tečnosti, napon alternatora, … Takođe, na osnovu očitavanja broja radnih sati i definisanih servisnih intervala, sistem vas blagovremeno obaveštava o narednom redovnom servisu mašine.

Connected Farm Advisor je modul za agronome savetnike. Omogućuje analizu karakteristika zemljišta na osnovu uzorkovanja, procenu trenutnog stanja i praćenje razvoja biljaka na osnovu NDVI vrednosti, dobijene snimanjem bespilotnim sistemom ili iz PurePixel satelitskih snimaka. Ove analize omogućuju agronomu da kreira karte za doziranje đubriva i da ih pošalje navigatorima u mašinama, radi izvršavanja prihrane sa varijabilnom normom.